ចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្ម

វែលខម ហ្វាយនែន ខេមបូឌាផ្តល់ជូននូវឥណទានមិនមានទ្រព្យបញ្ចាំ និងមានបញ្ចាំដែលត្រូវនឹងតម្រូវការនិងគោលដៅរបស់ទីផ្សារកម្ពុជា។

ដើម្បីក្លាយជាបណ្តុំផ្តល់សេវាកម្ចីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនដែលល្អបំផុតតំណាងអោយក្រុមហ៊ុននៃប្រទេស កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែង លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលពឹងផ្អែកលើជំនឿទុកចិត្តរបស់អតិថិជន។

ទស្សនៈវិស័យ

គឺដើម្បីបង្កើនតម្លៃនៃការសហការណ៍គ្នាអោយកាន់តែល្អប្រសើរដោយផ្អែកលើក្រមសីលធម៌ និងចំណេះដឹងរបស់យើងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គម។

បេសកកម្ម

ខ្ញុំនឹងខិតខំបំរើការងារក្នុងនាមជាសមាជិក Welcome Financial Group តែមួយ ដោយមានការជឿទុកចិត្ត កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងមានភាពចុះសម្រុងគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយមោទនភាព។ ខ្ញុំនឹងរៀបចំសកម្មភាព និងគំនិតផ្សេងៗដើម្បីជាគោលដៅ ឆ្ពោះតំរង់ទៅរកទីផ្សារ និងអតិថិជន។ ខ្ញុំនឹងធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃ មិនត្រឹមតែសំរាប់តែអតិថិជន ម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងសមាជិករបស់ Welcome Financial Group ប៉ុណ្ណោះទេ គឺរួមទាំងតម្លៃនៃសង្គមទាំងមូលផងដែរ។ ខ្ញុំនឹងបើកចំហរចិត្តដើម្បីធ្វើការនៅជាមួយសង្គមដ៏សម្បូរបែបនេះដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ និងអភិវឌ្ឍន៍លើអាជីវកម្មថ្មីព្រមទាំងបន្តក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនៅក្នុងសង្គម។

 • All Together

  Voluntary Participation Sense of Ownership

  We will, as an owner of Welcome Financial Group, work together for the development of Welcome Financial Group

 • For Ourselves

  Self-Control Rights and Responsibilities

  We will make decisions and behave in line with our rights and responsibilities

 • Our Belief

  Consistent Trust Principles and Transparency

  We will secure the trust from customers, market and shareholders by observing principles, showing transparency in management, and maximizing our values

 • Our Effort

  Creative Passion Creation and Sacrifice

  We will always do our utmost with entrepreneurial passion that enables us to create new business chances and values

 • Our Future

  Proactive Challenge Initiative and Lead

  We will keep challenging proactive to cope with business environmental change and to open our own future in turn

ដើម្បីក្លាយជាបណ្តុំផ្តល់សេវាកម្ចីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនដែលល្អបំផុតតំណាងអោយក្រុមហ៊ុននៃប្រទេស កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែង លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលពឹងផ្អែកលើជំនឿទុកចិត្តរបស់អតិថិជន។

ទស្សនៈវិស័យ

គឺដើម្បីបង្កើនតម្លៃនៃការសហការណ៍គ្នាអោយកាន់តែល្អប្រសើរដោយផ្អែកលើក្រមសីលធម៌ និងចំណេះដឹងរបស់យើងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គម។

បេសកកម្ម

ខ្ញុំនឹងខិតខំបំរើការងារក្នុងនាមជាសមាជិក Welcome Financial Group តែមួយ ដោយមានការជឿទុកចិត្ត កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងមានភាពចុះសម្រុងគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយមោទនភាព។ ខ្ញុំនឹងរៀបចំសកម្មភាព និងគំនិតផ្សេងៗដើម្បីជាគោលដៅ ឆ្ពោះតំរង់ទៅរកទីផ្សារ និងអតិថិជន។ ខ្ញុំនឹងធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃ មិនត្រឹមតែសំរាប់តែអតិថិជន ម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងសមាជិករបស់ Welcome Financial Group ប៉ុណ្ណោះទេ គឺរួមទាំងតម្លៃនៃសង្គមទាំងមូលផងដែរ។ ខ្ញុំនឹងបើកចំហរចិត្តដើម្បីធ្វើការនៅជាមួយសង្គមដ៏សម្បូរបែបនេះដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ និងអភិវឌ្ឍន៍លើអាជីវកម្មថ្មីព្រមទាំងបន្តក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនៅក្នុងសង្គម។

ផ្នត់គំនិតរបស់សមាជិក

 • ទាំងអស់គ្នា

  ការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្ត អារម្មណ៍នៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ទិ

  ក្នុងនាមជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Welcome Financial Group យើងនឹងធ្វើការងាររួមគ្នាដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍នៃក្រុមហ៊ុន Welcome Financial Group ទាំងមូល។

 • សម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់

  ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង សិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវ

  យើងត្រូវសំរេចចិត្ត និងអនុវត្តន៍តាមសិទ្ធិដែលយើងទទួលបានរបស់យើងរៀងៗខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។

 • ការជឿជាក់របស់យើង

  ការបន្តលើការជឿទុកចិត្ត គោលការណ៍ និង តម្លាភាព

  យើងនឹងទទួលបាននូវការជឿទុកចិត្តពីអតិថិជន ទីផ្សារ និងម្ចាស់ភាគហ៊ុន ដោយការសង្កេតទៅលើការគោរពគោលការណ៍ ការបង្ហាញពីតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការពង្រីកគុណតម្លៃរបស់យើង

 • ការខិតខំរបស់យើង

  ចំណង់ចំណូលចិត្តនៃការច្នៃប្រឌិត ការបង្កើត និងការលះបង់

  យើងនឹងព្យាយាមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពជាមួយនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តនៃភាពជាសហគ្រិន ដែលអាចឱ្យយើងបង្កើតឱកាសនិងគុណតម្លៃអាជីវកម្មថ្មីៗ។

 • អនាគតរបស់យើង

  ការប្រកួតប្រជែងដោយសកម្ម ផ្តួចផ្តើម និង ដឹកនាំ

  យើងនឹងរក្សាការប្រកួតប្រជែងឱ្យសកម្មដើម្បីទប់ទល់នឹងការផ្លាស់ប្តូរនៃបរិស្ថានអាជីវកម្ម និងដើម្បីបើកចំហនូវអនាគតរបស់យើង។

ការប្រតិបត្តិនៃក្រមសីលធម៌

ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃ Welcome Financial Group យើងសូមប្តេជ្ញាចិត្តអនុវត្តន៍តាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិក្រមសីលធម៌នៅក្នុងគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រង និងការសំរេចបានតាមចក្ខុវិស័យមានដូចជា:

 • យើងត្រូវមានក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ និងឈរលើភាពស្មោះត្រង់ និងផ្តល់សេវាប្រកបដោយតម្លាភាព។
 • យើងត្រូវខិតខំសំរួលអោយមានភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនសំរាប់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងផលចំណេញរបស់ពួកគាត់។
 • យើងត្រូវចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពជាអតិបរមា និងដើម្បីការពារអត្ថប្រយោជន៍របស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន។
 • យើងត្រូវ តែតាមដានគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាព និងឈានដល់បង្កើតនូវការអនុវត្តអាជីវកម្ម ដែលឈានដល់ការពង្រីកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។
 • យើងត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីបង្កើនសេចក្តីទុកចិត្ត និងបង្កអោយមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នា។
 • យើងត្រូវខិតខំបំពេញភារៈកិច្ចដោយការរៀនអ្វីដែលថ្មីបន្តទៀត និងព្យាយាមអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង ដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនាញផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ។

វប្បធម៌នៃការសហការណ៍ដែលក្រុមហ៊ុនយើងចង់បាន

Welcome Financial Group នឹងឈ្នះលើទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយជារួមយើងត្រូវបង្កើតតម្លៃសំរាប់ខ្លួនឯង និង ការប្រព្រឹត្តជាគំរូទុកជាគំរូសំរាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង ។ ក្នុងនាមជាសមាជិករបស់ Welcome Financial Group គឺយើងត្រូវខិតខំព្យាយាមចែករំលែកនូវគំរូ និង តម្លៃ ការតាមដាន និង ការអភិវឌ្ឍន៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីអនុវត្តន៍វប្បធម៌នៃការសហការណ៍គ្នានេះអោយបានល្អ។ ជាមួយ នឹងការបង្កើតនូវវប្បធម៌នៃការសហការណ៍ដ៏ប្រពៃនេះឡើង ដោយ ព្រោះ Welcome Financial Group គីជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់គុណតម្លៃលើការងារនិងជាកន្លែងដែលផ្តល់ឳកាសដល់បុគ្គលិក ចេះអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង និងត្រៀមខ្លួនសំរាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងអាជីពនេះនៅថ្ងៃអនាគត។

 • យើងត្រូវសហការណ៍គ្នាដោយវេញជាធ្លង់គំនិតតែមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នា។
 • យើងត្រូវព្យាយាមរកគំនិតបង្កើតអ្វីដែលថ្មីជានិច្ច ដែលជាកំលាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីតំរង់ទិសដៅសំរាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយ ដោយធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជន។
 • យើងត្រូវចេះផ្តល់តម្លៃដល់អ្នកដែលមានទេពកោសល្យ និងលើកទឹកចិត្តដោយការគោរពគាំទ្រចំពោះផ្នត់គំនិតអោយគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីបង្កបរិយាកាសល្អនៅកន្លែងធ្វើការ។
 • យើងត្រូវផ្តោតទៅលើស្តង់ដារប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ក្នុងការវិនិច្ឆ័យលើបញ្ហាអ្វីមួយ។
 • យើងត្រូវតំរង់ទិសដៅរបស់យើងក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីបង្កបរិយាកាសក្នុងការសហការណ៍គ្នាសំរាប់ជាគុណប្រយោជន៍នៃគំនិតច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយថាមពល។